กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ เทศบาล

สั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ เทศบาล หรือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 เช่น การจัดตั้งเทศบาล, ชั้นของเทศบาลตำบล เมือง นคร, จำนวน สท. หรือ นายกหรือรองนายเทศมนตรี และอำนาจหน้าที่ที่สำคัญที่มักออกข้อสอบ รายละเอียดด้านหน้าเว็บ หรือคลิกที่นี่